Privacyverklaring www.pharmi.info

Versie 2.0 Juli 2022

 

1. Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op de website van Pharmi B.V. (Pharmi, wij, ons). Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en vinden dat jij erop moet kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierbij nemen we de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als uitgangspunt.

Op de website pharmi.info worden geen persoonsgegevens verwerkt en cookies geplaatst. Wel ontvangen we jouw persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt via onze contactgegevens. In deze verklaring leggen we uit wat we doen met je persoonsgegevens, waarom we dat doen en hoe we ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons. 

 

2. Contact

Als je vragen hebt, bijvoorbeeld over deze verklaring, kun je altijd contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Pharmi B.V.
High Tech Campus 27
5656 AE Eindhoven
contact@pharmi.info
+31 85 047 1931

 

3. Hoe, wat en waarom?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare individu wordt aangemerkt als persoonsgegeven. Voorbeelden hiervan zijn naam en telefoonnummer. Wanneer gegevens anoniem worden gemaakt of worden geaggregeerd, waardoor het onmogelijk is om de gegevens terug te koppelen aan jou, zijn de gegevens geen persoonsgegevens (meer).

Wij gebruiken cookies op deze website. Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Tevens gebruiken wij analysediensten om het gedrag van onze bezoekers te begrijpen en onze website te verbeteren en Third party diensten zoals Youtube en Google Maps, die cookies gebruiken. Voor de niet-essentiële cookies kun je ervoor kiezen, de cookies niet te accepteren.

Wij verwerken, door gebruik te maken van Google Analytics, onder andere de volgende gegevens van de gebruikers van de Pharmi website:

 • Je IP-adres (gemaskeerd, niet terug te leiden naar jouw persoonlijke internetaansluiting)
 • Je internetbrowser
 • De pagina’s welke je bezoekt, de volgorde waarin je dat doet en hoe lang je op een pagina blijft
 • Je locatie (gebaseerd op jouw IP-adres)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als jij deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je ons een email stuurt of wanneer je ons belt. Dit doen we om jouw vraag en/of opmerkingen te beantwoorden en te verwerken. We gebruiken je gegevens ook alleen hiervoor en zullen ze dan ook verwijderen zodra wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben.

Wij vinden het belangrijk en doen er alles aan om alleen juiste informatie van je te verwerken en niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is voor het behandelen van je vraag of opmerking. Pharmi verzamelt de volgende informatie voor de volgende doeleinden wanneer je ons een vraag stelt of opmerking geeft:

Gegeven Doeleind Grondslag Bewaartermijn
Emailadres

Behandeling vraag, opmerking, klacht, e.d.

Wij gebruiken jouw emailadres alleen voor het behandelen van een door jou ingediende vraag, opmerking of klacht als jij deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons een email te sturen. We doen dit op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht.

Wij bewaren jouw emailadres niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag, opmerking of klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw emailadres.
Naam

Behandeling vraag, opmerking, klacht, e.d.

Wij gebruiken jouw naam alleen voor het behandelen van een door jou ingediende vraag, opmerking of klacht als jij deze aan ons verstrekt. We doen dit op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht.

Wij bewaren jouw naam niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag, opmerking of klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw naam.
Telefoonnummer

Behandeling vraag, opmerking, klacht, e.d.

Wij gebruiken jouw telefoonnummer alleen voor het behandelen van een door jou ingediende vraag, opmerking of klacht als jij deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door ons te bellen. We doen dit op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht. Wij bewaren jouw telefoonnummer niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag, opmerking of klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw telefoonnummer.
Adres

Behandeling vraag, opmerking, klacht, e.d.

Wij gebruiken jouw adres alleen voor het behandelen van een door jou ingediende vraag, opmerking of klacht als jij deze aan ons verstrekt. We doen dit op de grondslag gerechtvaardigd belang: behandeling van jouw vraag, opmerking en/of klacht.

Wij bewaren jouw adres niet langer dan noodzakelijk is voor het behandelen van jouw vraag, opmerking of klacht. Zodra het verzoek is behandeld, verwijderen wij jouw adres.

 

4. Derde partijen en derde landen

Pharmi schakelt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van een vraag, opmerking, klacht, e.d. geen derde partijen in. We geven dan ook geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

5. Bescherming

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig zijn zo lang wij ze hebben. Pharmi heeft daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang.

We controleren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen nog passend zijn, zodat we altijd een hoog beschermingsniveau behouden. Pharmi heeft de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Pharmi laat alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring tekenen;

 • Pharmi screent het personeel zorgvuldig;

 •  Pharmi draagt zorg voor logische en fysieke (toegangs-)beveiliging, up-to-date houden en

  beveiliging van digitale apparatuur;

 • Pharmi slaat gegevens beveiligd op en maakt regelmatig back-ups;

 • Pharmi hanteert een beperkte toegang voor personeel tot persoonsgegevens;

 • Pharmi traint het personeel periodiek in beveiligingsbewustzijn.

 

6. Jouw rechten

Ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens heb jij een aantal rechten. Als je een beroep wil doen op een van onderstaande rechten, kun je een verzoek bij ons indienen via onze contactgegevens.

Wij doen ons best om jouw verzoek binnen een maand te behandelen. Als het een ingewikkeld verzoek is, kunnen we deze termijn met maximaal twee maanden verlengen. Als dit het geval is, laten we je uiteraard binnen een maand weten waarom we extra tijd nodig hebben voor het behandelen van je verzoek.

Recht op inzage Je kunt verzoeken om de persoonsgegevens die we van je verwerken in te zien.

Recht op rectificatie Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een verzoek indienen om dit te corrigeren.

Recht op informatie Je hebt het recht te worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we van je verwerken en hoe we dit doen. Aan dit

recht hebben we invulling gegeven door deze privacyverklaring op te stellen en beschikbaar te stellen.

Recht om toestemming in te Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gegrond op trekken jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in

te trekken. Dit is niet van toepassing, omdat wij jouw persoonsgegevens niet verwerken op grond van jouw toestemming.

Recht op gegevenswissing (‘vergetelheid’)

In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit verzoeken als:

 • Je van mening bent dat we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben;

 • Je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens;

 • Je van mening bent dat wij ons niet aan de privacyregels houden bij het gebruik van jouw persoonsgegevens;

 •  Wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te

  verwijderen;

 • Wij onverhoopt persoonsgegevens van jouw kind (jonger dan 16 jaar) hebben verwerkt of jouw persoonsgegevens hebben verwerkt toen je nog jonger dan 16 jaar was en je nu wil dat deze persoonsgegevens gewist worden. Laatstgenoemde zal niet vaak het geval zijn, omdat we je persoonsgegevens verwijderen zodra we je verzoek, klacht of opmerking behandeld hebben.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt in sommige situaties het recht beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit is van toepassing als:

 • Je hebt aangegeven dat de persoonsgegevens die we van jou verwerken niet juist zijn en je ons hebt gevraagd deze gegevens te wijzigen;

 • Als wij de persoonsgegevens eigenlijk niet mogen verwerken volgens de privacyregels, maar jij zelf niet wil dat we deze gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog wil opvragen;

 • Als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben en eigenlijk zouden moeten wissen, maar jij niet wil dat de gegevens verwijderd worden. Bijvoorbeeld omdat je de gegevens later nog nodig hebt;

 • Wanneer jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en het is nog niet duidelijk welk belang zwaarder weegt (dat van jou of dat van ons), mogen wij jouw persoonsgegevens niet verder gebruiken en wordt de verwerking beperkt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’)

Gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een andere organisatie kunt overdragen.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit mag in twee gevallen: wanneer je reclamepost ontvangt zonder dat je toestemming hebt gegeven of vanwege je bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kan alleen bezwaar maken tegen een verwerking door een organisatie die dit doet op grond van een taak van algemeen belang of ter behartiging van diens eigen belangen. Dit recht is daarom wel van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pharmi, omdat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Als jij bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, staken wij de verwerking van persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).

Geautomatiseerde besluitvorming

Je mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit. Pharmi neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik van profiling.

 

7. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je altijd contact met ons opnemen via onze contactgegevens. In dat geval proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

Als je vermoedens hebt dat Pharmi persoonsgegevens verwerkt in strijd met de AVG, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

8. Kinderen

Pharmi is zich ervan bewust dat kinderen in de online wereld extra bescherming verdienen, met name als het gaat om hun persoonsgegevens. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie over personen van 16 jaar of jonger te verzamelen, bewaren of anderszins te verwerken.

 

9. Wijzigingen

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de datum onderaan deze verklaring om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring op de website www.pharmi.info plaatsen.

 

10. MedicijnWijs

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op verwerkingen via onze contactgegevens. De privacyverklaring die betrekking heeft op de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in de applicatie van Pharmi kun je in de applicatie vinden.

 

Laatst bijgewerkt op: 25 Juli 2022