Algemene voorwaarden Pharmi B.V.

 

Art. 1 Toepasselijkheid en definities

1.1  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Pharmi: de besloten vennootschap Pharmi BV, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht aan de Medoclaan 187, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 77981316;
- Opdrachtnemer: Pharmi;
- Opdrachtgever: de partij die dienstverlening en/of goederen/producten van Pharmi BV ontvangt;
- Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
- Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
- Offerte of aanbieding: iedere aanbieding van Opdrachtnemer tot het aangaan van een overeenkomst;

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Art. 2 Aanbiedingen / offertes

2.1 Alle offertes, aanbiedingen en andere uitingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer haar offerte/aanbieding heeft gebaseerd.

2.2 Alle offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan op voorgeschreven wijze schriftelijk heeft plaatsgevonden.

2.3 Indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, heeft Opdrachtnemer het recht al dan niet tot acceptatie van de opdracht over te gaan met het recht om uitvoeringstermijnen en/of bedragen aan te passen.

2.4 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke verschrijving en/of vergissing bevat dan wel is gebaseerd op onjuiste door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Art. 3 Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 De betalingstermijn van betalingen aan Opdrachtnemer bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Aan een door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.4 Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover de Opdrachtnemer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.5 Met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

3.6 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is om de overeengekomen vergoeding eenmaal per contractjaar te indexeren per 1 januari, conform het door CBS gepubliceerde indexcijfer voor zakelijke dienstverlening (DPI 2022 = 100).

3.7 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Opdrachtnemer de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.8 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 8% per maand cumulatief te berekenen over het openstaande bedrag. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Opdrachtgever zal ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd zijn met een minimum van € 10.000,--. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Opdrachtnemer onverlet.

3.9 Indien de financiel̈ e toestand of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat Opdrachtgever onmiddellijk (aanvullende) zekerheid stelt op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze. Indien Opdrachtgever de verlangde zekerheid niet stelt, is Opdrachtnemer onverminderd haar overige rechten gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

 

Art. 4 Duur van de overeenkomt

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur.

4.2 De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van 12 maanden verlengd, tenzij Opdrachtgever of Opdrachtnemer de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

 

Art. 5 Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door eé ń der partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 Opdrachtgever erkent dat de van Opdrachtnemer afkomstige gegevens steeds een vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Opdrachtnemer of diens Opdrachtnemer bevatten.

5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals eé ń jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Art. 6 Privacy en gegevensverwerking

6.1 Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Partijen houden het er voor dat Opdrachtnemer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens is.

6.2 Opdrachtnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 6.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet verantwoordelijk is. Verantwoordelijkheden worden vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

6.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, welke conform ISO 27001 vereisten is. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3 Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat en met de meest recente updates beveiligen en te allen tijde passende en ge-update antivirus- programmatuur in werking hebben.

 

Art. 8 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaakvorming en opschorting

8.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijft eigendom van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen is.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor Opdrachtnemer gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, worden rechten in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Art. 9 Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

 

Art. 10 Intellectuele Eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens leveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet sublicentieerbaar.

10.2 Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.3 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Opdrachtnemer steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Opdrachtnemer, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gewenste medewerking verlenen.

11.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door Opdrachtnemer te leveren zaken, goederen en/of diensten. Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Opdrachtnemer niet bindend, behoudens indien door Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst werknemers en/of hulppersonen inzet, zullen deze werknemers en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval werknemers en/of hulppersonen van Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

11.4 De door Opdrachtgever aan (werknemers en/of hulppersonen van) Opdrachtnemer ter beschikking gestelde werkruimte(n) en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder werknemers en/of hulppersonen van Opdrachtnemer, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Opdrachtnemer ingezette werknemers en/of hulppersonen kenbaar maken.

11.5 Indien Opdrachtgever in verband met de diensten en producten van Opdrachtnemer programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Opdrachtnemer nodig mocht hebben.

11.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of verstrekt diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

11.7 Opdrachtgever zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

 

Art. 12 Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds tijdig alle in redelijkheid door Opdrachtnemer te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Opdrachtnemer kenbare onjuistheden bevatten, zal de Opdrachtnemer hierover navraag doen bij Opdrachtgever.

12.3 In verband met de continuiẗ eit zal Opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Opdrachtnemer als zodanig fungeren. Contactpersonen van Opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door Opdrachtgever gewenste doelstellingen.

12.4 Opdrachtnemer is enkel gehouden Opdrachtgever periodiek inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door Opdrachtgever aangewezen contactpersoon.

 

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1 Wanneer beide partijen met een of meerdere door hen ingezette werknemers en/of hulppersonen deelnemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep waaraan beide partijen deelnemen, binden Opdrachtnemer slechts indien de besluitvorming geschiedt conform hetgeen afspraken daaromtrent, indien Opdrachtnemer de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Opdrachtnemer is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar haar oordeel onverenigbaar is met de inhoud en/of goede uitvoering van de Overeenkomst.

13.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor Opdrachtgever bindende besluiten te nemen.

 

Art. 14 Termijnen

14.1 Opdrachtnemer spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Opdrachtnemer genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Opdrachtnemer niet en hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

14.5 Opdrachtnemer is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties et cetera) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Art. 15 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

15.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen in ieder geval als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Art. 16 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

16.1 De hoogte van de enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is gemaximeerd tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer ter zake wordt uitgekeerd, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid voor de totale schade beperkt tot het bedrag dat het jaar voorafgaand aan de schade toebrengende gebeurtenis door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald onder de Overeenkomst.

16.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voorgeschreven leveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.3 De in artikel 16.1 en 16.2 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

16.4 de in artikel 16.1 en 16.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

16.5 Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.7 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Art. 17 Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

17.2 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt onder meer verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals: (i) overmacht van leveranciers van Opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) algemene vervoersproblemen en (viv) indien een of meerdere door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst ingezette werknemers en/of hulppersonen om gezondheidsredenen niet in staat is zijn/haar werkzaamheden te verrichten en/of taken uit te voeren.

17.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haarverplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen offerte.

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiel̈ e consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

18.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en/of de haalbaarheid van overige (fatale) termijnen en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden bein̈ vloed, hetgeen nimmer een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert.

 

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

 

Art. 20 Uitvoering overeenkomst (van dienstverlening)

20.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

20.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.

20.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde (hulp)persoon, is Opdrachtnemer steeds gerechtigd deze (hulp)persoon te vervangen door één of meerdere (hulp)personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

20.4 Opdrachtnemer is ter (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst te allen tijde gerechtigd derden/ hulppersonen in te schakelen

20.5 Opdrachtnemer is niet gehouden bij de uitvoering van haar diensten aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed Overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

 

Art. 21 Service Level Agreement

21.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

21.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen, materialen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Opdrachtnemer aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Art. 22 Back-up

22.1 Indien de dienstverlening aan Opdrachtgever op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van Opdrachtgever omvat, zal Opdrachtnemer met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes een back-up maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de back- up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Opdrachtnemer gebruikelijke termijn. Opdrachtnemer zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

22.2 Opdrachtgever zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

 

Art. 23 Toepasselijk recht en geschillen

23.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

23.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

23.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens het recht van Opdrachtnemer om het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

 

 

Art. 24 Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Opdrachtnemer verricht de SaaS slechts in opdracht van Opdrachtgever. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, staat het Opdrachtgever niet vrij derden gebruik te laten maken van de door Opdrachtnemer verleende diensten op het gebied van SaaS.

24.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

24.3 Opdrachtnemer kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst (laten) aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever.

24.4 Opdrachtnemer kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Opdrachtnemer is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

24.5 Opdrachtnemer kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Opdrachtnemer zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

24.6 Opdrachtnemer is nimmer gehouden Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

24.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers. Opdrachtgever zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

24.8 SAAS-dienst wordt vanaf activatie geleverd “as is”, de op dat moment beschikbare versie van software. Bij ondertekening van het voorstel aanvaardt Opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer op grond van de garantieregeling van artikel 30.

 

Art. 25 Herstel of onderbreking

25.1 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. Opdrachtnemer zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door (een door) Opdrachtnemer (ingeschakelde hulppersoon) is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn gemeld. Opdrachtnemer kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Opdrachtnemer is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van Opdrachtgever is ontwikkeld, kan Opdrachtnemer volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer dan wel van de door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen de kosten van herstel aan Opdrachtgever in rekening brengen.

25.2 Opdrachtgever zal op basis van de door Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Opdrachtnemer verklaart zich bereid om op verzoek van Opdrachtgever naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere door Opdrachtgever te nemen maatregelen, tegen door Opdrachtnemer te stellen (financiel̈ e) voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

25.3 Opdrachtnemer spant zich ervoor in dat in het kader van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet-en-regelgeving.

 

Art. 26 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

26.1 Uitvoering van de door Opdrachtnemer te verlenen SaaS-dienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst zoals overeengekomen in de additionele voorwaarden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

26.2 Opdrachtgever is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst.

 

Art. 27 Gebruiksrechtvergoeding

27.1 De voor het recht tot gebruik door Opdrachtgever te betalen vergoeding is verschuldigd binnen de overeengekomen betalingstermijn, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer zorgdraagt voor installatie van de programmatuur:
- bij aflevering van de programmatuur;
of

- ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;

b. indien partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer zorgdraagt voor installatie van de programmatuur:
- bij voltooiing van die installatie;
of

- ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

 

Art. 28 Programmatuur van derden

28.1 Opdrachtnemer is gerechtigd programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

28.2 Indien en voor zover Opdrachtnemer programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, voor wat betreft die programmatuur, de (licentie)voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie)voorwaarden van die derden door Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtgever zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van Opdrachtnemer om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid1 of lid 3 BW.

28.3 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

 

Art. 29 Wijzigingen in de programmatuur

29.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever draagt het volle risico van alle door of in opdracht van Opdrachtgever door derden / hulppersonen - al dan niet met toestemming van Opdrachtnemer - aangebrachte wijzigingen.

 

Art. 30 Garantie

30.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen fouten binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen zoals vermeld in de Service level Agreement. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Opdrachtnemer garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd.

30.2 Opdrachtnemer kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

30.3 Herstel van fouten geschiedt op een door Opdrachtnemer te bepalen locatie en wijze. Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te (laten) brengen.

30.4 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

30.5 Opdrachtnemer heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 30.2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

 

Mei 2023